ایمنی فرایند، ضروری در صنایع شیمیایی فرایندی دانش ایمنی فرایند سعی در تامین و ارتقای سطح ایمنی فرایندها در صنایع شیمیایی همچون پتروشیمی را دارد تا از وقوع حوادث فرایندی...