تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که اختیار شغلی* کم و توانایی شناختی** پایین افراد به همراه استرسورهای روانی محیط کار می‌توانند منجر به افسردگی شغلی و حتی مرگ نیز شوند. پژوهشی...