پس از استقبال فراوان از ویرایش نخست کتاب "راهنمای بهداشت شغلی: ویژه پیشگیری از بیماری کووید 19 در محیط کار"، مولفان بر آن شدند تا دست به ویرایش این اثر...