دسته : دانلود

دانلود کتابچه آموزش عمومی ایمنی و ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی

کتابچۀ آموزش عمومی ایمنی و کتابچۀ آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی کارگاه‌ها یکی از منابع جامع و مفیدی است که در دوره‌های تربیت افسر ایمنی مرکز...

02:42